Bierzmowanie

bierzmowanieSakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (KKK 1285)

„Duch święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” J 14,26
Bierzmowanie jest kolejnym sakramentem inicjacji chrześcijańskiej. Chrześcijanin odrodzony przez chrzest, zostaje przez bierzmowanie umocniony, a w Eucharystii otrzymuje pokarm nadprzyrodzony. Bierzmowany zostaje ściśle związany z Kościołem, bierze czynny udział w jego zbawczej misji.
Sakrament bierzmowania wyciska niezniszczalny charakter, znamię, pieczęć duchową, która bardziej upodabnia do Chrystusa. Jako sakrament dojrzałości duchowej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim i apostolskim; nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata. Bierzmowany wchodzi w osobisty kontakt z Duchem Świętym, który wzmaga i rozwija siedem swoich darów udzielanych jakby zarodkowo na chrzcie świętym.
Udzielany nam przez zmartwychwstałego Chrystusa w sakramencie bierzmowania Duch Święty, nie tylko uświęca nas wewnętrznie, ale ponadto napełnia mocą, abyśmy – jak pierwsi uczniowie Jezusa – działali apostolsko w świecie, przyczyniając się do rozszerzania Kościoła. Apostołowie Chrystusa, napełnieni Jego Duchem, z wielką odwagą głosili Ewangelię, nie zważając na grożące im niebezpieczeństwa, więzienie, kary, chłostę, a nawet śmierć. Duch Święty pomaga przezwyciężyć uczucie strachu i szerzyć z odwagą naukę Chrystusa. Swej mocy udziela On nam w sakramencie chrztu, a przede wszystkim – w sakramencie bierzmowania. Otrzymanej od Ducha Chrystusowego mocy nikt nie powinien w sobie tłumić. Kiedy mamy wypełnić jakieś ważne zadanie, powinniśmy prosić Ducha Świętego o pomoc, o siłę i odwagę.

1. Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski uświęcającej.
2. Poszczególnym bierzmowanym towarzyszy świadek, który pomaga we wzrastaniu w wierze. Ze względu na łączność tego sakramentu z chrztem św. dobrze jest, gdy świadkiem jest któryś z rodziców chrzestnych.
3. Świadkiem może być także inna osoba, która sama przyjęła już sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego i jest osobą praktykującą.

W naszej parafii przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa trzy lata. Obejmuje ono trzy klasy gimnazjum. Trzyletni okres przygotowania podzielony jest na wzór katechumenatu na trzy etapy, kończące się obrzędami wprowadzającymi w kolejne etapy wtajemniczenia chrześcijańskiego. Etap pierwszy ma na celu doprowadzenie młodego człowieka do doświadczenia Pana Boga i Jego miłości, wyznanie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela oraz podjęcie drogi nawrócenia we wspólnocie Kościoła. Zwieńczeniem tego etapu jest obrzęd wprowadzenia do wspólnoty. Etap drugi ma za zadanie pogłębienie życia Bożego w młodym człowieku poprzez pełniejsze wejście w modlitwę i sakramenty. Kończy go obrzęd przyjęcia kandydatów do bierzmowania. Etap trzeci to przede wszystkim wprowadzenie do odpowiedzialności za Kościół i szeroko rozumianego apostolstwa. Prowadzi on do udzielenia sakramentu bierzmowania.
Zachęceni słowami uczniowie zgłaszają się do duszpasterza prowadzącego przygotowanie do bierzmowania do połowy września. Wszystkich kandydatów dzieli się na kilkuosobowe grupy. Spotkania odbywają się w gruncie rzeczy raz w miesiącu. Dokładny terminarz spotkań jest ogłaszany wcześniej w gablocie parafialnej i tutaj. Oprócz tych spotkań kandydatów do bierzmowania zapraszamy na czuwania dla młodzieży, jak i na różne celebracje liturgiczne, powiązane z odpowiednimi obrzędami. Spotkania odbywają się w salce akademickiej – wejście przez furtę klasztorną.

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych prowadzą Siostry Jadwiżanki. Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://www.katechumenat.pl/